Skargi PasażerówZARZADZENIE NR 8/97 z dnia 4 czerwca 1997 roku
Dyrektora Tramwajów Warszawskich w Warszawie w sprawie dzialania na rzecz trzezwosci w pracy

W oparciu o:

l. ustawe z dnia 26 pazdziernika 1982 r o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialania alkoholizmowi (Dz. U Nr 35 poz. 230 ze zmianami),

WRAZ Z KOREKTAMI ZAWARTYMI W Zarządzeniu nr 5/2001 z dnia 8 marca 2001r.
Dyrektora Tramwajów Warszawskich w Warszawie

w sprawie zmiany zarzadzenia ustalajacego dzialania na rzecz trzezwosci w pracy
W oparciu o § 6 Statutu TW oraz ustawe z dnia 26 pazdziernika 1982r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialania alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z pózno zm.)

2. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r w sprawie warunków i sposobu dokonywania badan na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U Nr 25 poz. 117/83), 3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia (Dz. U Nr 25 poz. 105),

4. . Wytyczne nr 76 Ministra Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych z dnia 16 grudnia 1983 r w sprawie zapewnienia przestrzegania obowiązku trzeźwości w zakładach pracy (Dz. Urz. MPPiSS nr 1 z 1984 r poz. 2, zm. Nr 3 /87 poz. 8), zarządzam,co następuje:

§ 1
l Zabraniam:
1) spożywania napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy,
2) dopuszczania do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze stawił się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy,
3) wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładu pracy.

2. Szczególny obowiązek nadzoru w zakresie o którym mowa w ust. l spoczywa na bezpośrednich przełożonych pracownika, z których każdy w zakresie powierzonych mu obowiązków, jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad postępowania określonych niniejszym zarządzeniem.
3. Pod pojęciem"zakładu pracy" należny rozumieć teren oddziału, zakładu eksploatacyjnego, pomocniczego, dyrekcji oraz agendy TW takich jak: ekspedycje, podstacje, magazyny, bazy itp a także wszystkie miejsca budowy TW oraz jednostki taborowe.
4. Bezpośrednim przełożonym pracowników ruchu ( motorniczych) jest dyspozytor zakładowy, ekspedytor i instruktor nadzoru ruchu.

§2
Stawienie się pracownika do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, doprowadzenie się w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy do takiego stanu jak i spożywanie alkoholu w pracy lub na terenie zakładu pracy traktuje się jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, wyczerpujące dyspozycje art. 52 § l pkt l Kodeksu pracy, dające podstawę do rozwiązania umowy o prace w trybie natychmiastowym z winy pracownika (§ 53 Regulaminu Pracy TW).

§3
1. Bezpośredni przełożony pracownika ma obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze stawił się on do pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy.

Uzasadnione podejrzenie zachodzi np. w przypadku:
-uzyskania informacji o stawieniu się pracownika do pracy po spożyciu alkoholu lub o spożywaniu alkoholu w czasie pracy
- wyglądu lub zachowania pracownika wskazującego na stan po spożyciu alkoholu.

2. Okoliczności stanowiące podstawę do podjęcia decyzji o niedopuszczeniu do pracy pracownika z przyczyn o których mowa w § l ust. l pkt 2 i § 3 ust. 1, bezpośredni przełożony obowiązany jest podać pracownikowi do wiadomości w obecności osoby trzeciej będącej pracownikiem TW wraz z jednoczesnym pouczeniem pracownika o przysługującym mu prawie przeprowadzenia badania stanu jego trzeźwości.

3. Na żądanie pracownika w stosunku do którego podjęto decyzje o niedopuszczeniu do pracy z przyczyn określonych w § 1 ust. l pkt 2, należny zapewnić na terenie zakładu pracy przeprowadzenie badania wydychanego powietrza przy użyciu alkometru A 2, a dopiero w przypadku wykazania obecność w wydmuchiwanym powietrzu od O,1 mg alkoholu w 1 dm3 na żądanie pracownika wyrazić zgodę na niezwłoczne badanie krwi na zawartość alkoholu wyłącznie w Pogotowiu Ratunkowym przy ul. Hożej nr 56 , gdzie przeprowadzane są całodobowe badania. Badanie krwi przeprowadza się w obecności osoby wyznaczonej przez przełożonego pracownika.

4. W przypadku, gdy pracownik, pouczony o możliwości przeprowadzenia badan o których mowa w ust. 3, nie podda się badaniu, jest to równoznaczne z przyznaniem się do stanu nietrzeźwości. W " takim przypadku sporządza się protokół wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

5. W przypadku pozytywnego wyniku badania (badanie nie wykazało alkoholu) bezpośredni przełożony pracownika dopuszcza go do pracy czyniąc odpowiednią wzmiankę w protokóle.

§4
Procedura przeprowadzania badań na zawartość alkoholu w organizmie jest następująca:
l. Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się za pomocą alkometru A2 niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez pracownika, w miejscu jego zatrudnienia, w Dziale Nadzoru Ruchu (Centrali Ruchu), w ekspedycji lub radiowozie.

a) Badanie przeprowadzają w sposób taktowny pracownicy nadzoru ruchu lub upoważnieni przez kierownika Zakładu! Oddziału. Na żądanie pracownika badania przeprowadza się w obecności osoby trzeciej, będącej pracownikiem TW

b) Z przebiegu badania sporządza się protokół wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Badanie krwi przeprowadza się na żądanie pracownika w okolicznościach i miejscu ustalonym w § 3 ust. 3 .

a) Koszt badania krwi ponosi pracodawca w razie jednak, gdy wynik jest negatywny dla pracownika (badanie wykazało alkohol) kosztem badania zostaje obciążony pracownik.

b) Z przebiegu czynności poprzedzających badanie krwi sporządza się protokół wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Badanie wydychanego powietrza lub badanie krwi przeprowadza się mimo braku zgody pracownika w razie istnienia podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w stanie po spożyciu alkoholu.

a) W razie odmowy podejrzanego pracownika poddania się badaniom należny wezwać do pomocy Policje.


b) Z przebiegu badania, utrudnianiu badan przez pracownika jak i odstąpieniu od badan należny sporządzić protokół wg wzoru stanowiącego załącznik li 3 do zarządzenia.

4. Protokóły z przebiegu badan, których wzory stanowią załączniki nr l, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia, należny sporządzić w 2 egzemplarzach, z których oryginał włącza się do akt osobowych pracownika wraz z dokumentami badan stanu trzeźwości, zaś kopie doręcza się pracownikowi.

§5
1. W razie zgłoszenia przez pracownika faktu przyniesienia napoju alkoholowego na teren zakładu pracy, bezpośredni przełożony w uzgodnieniu z kierownictwem zakładu! oddziału ustala doraźnie sposób postępowania, a mianowicie: - o ile napój alkoholowy znajduje się w oryginalnym naczyniu zamkniętym, określić należny miejsce depozytu i przechować naczynie nie dłużej jak do zakończenia pracy. Przyjmowanie i wydawanie depozytu wymaga pisemnych pokwitowań.

- W przypadku, gdy alkohol znajduje się w innym, nie zamkniętym opakowaniu, nie podlega przechowaniu w depozycie i powinien ulec komisyjnemu zniszczeniu.


2. Przyniesienie przez pracownika na teren zakładu pracy napoju alkoholowego i nie zgłoszenia tego faktu zgodnie z ust. l, należny traktować jako usiłowanie spożycia alkoholu na tym terenie i stanowi wykroczenie.
W takich przypadkach należny spisać protokół i włączyć go do akt osobowych., a ponadto:

- odebrany pracownikowi alkohol zniszczyć komisyjnie
- udzielić pracownikowi kary porządkowej
- w przypadku powtórnego tego rodzaju zdarzenia skierować sprawę do Kolegium d/s Wykroczeń.


§6
l. Zobowiązuję Głównego Specjalistę - Kierownika Dziaku Służb Pracowniczych do ustalenia i wprowadzenia do stosowania przez wszystkie komórki kadrowe jednolitych zasad ewidencjonowania przypadków naruszenia obowiązku trzeźwości oraz do systematycznego analizowania zdarzeń w tym zakresie i podejmowania środków przeciwdziałania alkoholizmowi w TW.

2. Ewidencja powinna obejmować następujące dane:

l) datę, miejsce i rodzaj naruszenia obowiązku trzeźwości,
2) dowody przewinienia,
3) wyniki i sposób badania stanu trzeźwości,
4) rodzaj podjętych działań.

3. Dział Służb Pracowniczych, prowadzi ponadto zbiorcza w skali IW ewidencje i analizę zdarzeń łamania obowiązku pracy w trzeźwości. Zbiorcza ocenę roczną Dział ten przedstawia Dyrektorowi do 31 stycznia następnego roku.

§7
Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązku pracy w trzeźwości oraz konsekwentne stosowanie systemu kontroli w tym zakresie ponoszą kierownicy zakładów/ oddziałów, jak również osoby kierujące zespołami pracowników/ kierownicy komórek organizacyjnych, mistrzowie, brygadziści, pracownicy straży przemysłowej, służby bhp, komórek kadrowych oraz instruktorzy Nadzoru Ruchu.

§8
traci moc zarządzenie nr 16/95 z dnia 28.09.1995 r Dyrektora TW w sprawie działania na rzecz trzeźwości w pracy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NORMY TABELA


.   

Alkohol-procedura postępowania | Wspólne Stanowiska ZZ | Transport Szynowy | IGEO Map | KODEKSY |

KOMISJA KRAJOWA WZZ S'80 | USTAWA O ZZ | STATUT ZWIĄZKU
EnglishDeutsch


KONTAKTWrzesień 2016r

web stats stat24

                                    Kopiowanie zdjęć, tekstów i dokumentów zamieszczonych na stronach KZ WZZ "Sierpień 80" zabronione.